• چه شد که بن سلمان و اردوغان اینچنین یکدیگر را در آغوش گرفتند؟

    سباستین سانز، کارشناس اندیشکده CARPO مستقر در آلمان، گفت: برای ترکیه، نزدیکی با عربستان سعودی برای مدت طولانی، امر مهمی به حساب می آمده است، بیش از همه به دلایل اقتصادی. اوضاع سیاسی و اقتصادی در ترکیه متشنج است. از یک سو، عربستان سعودی بازار مهمی برای ترکیه است، و از سوی دیگر خریدار محصولات ترکیه ای است.